10/31/2022


ประกาศแจ้งค่าธรรมเนียม

กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย    (K-AHYA-UI) และกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYB-UI) ดังนี้

 

ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

(รวม vat 7%)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.8025% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์0.0214% ต่อปี

                                                                   

       ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ​ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


Yes
10/31/2022
7!อื่นๆ!Other Announcement!market