5/11/2022

ประกาศแจ้งค่าธรรมเนียม

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G (K-FI22G) และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H (K-FI22H) ดังนี้

ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

(รวม vat 7%)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน0.0428% ต่อปี

                                                                     

       ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Yes
5/11/2022
7!อื่นๆ!Other Announcement!market