6/9/2022

ประกาศแจ้งค่าธรรมเนียม

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I (K-FI22I) และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J (K-FI22J) ดังนี้

ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

(รวม vat 7%)

ค่าธรรมเนียมการจัดการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน0.0428% ต่อปี

      

          ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ​​ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

Yes
6/9/2022
7!อื่นๆ!Other Announcement!market