7/14/2023

​ประกาศ
ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
สำหรับกองทุนเปิดเค แพลน 2 และกองทุนเปิดเค แพลน 3​​

​​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระยะเวลาในการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)​ ของกองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) และกองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) สำหรับรายการซื้อและ/หรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ที่ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดใหม่ดังนี้​


ยอดซื้อหน่วยลง​ทุน
ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลง​​​ทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)

เดิมใหม่
น้อยกว่า 500,000 บาท0.50%0.50%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป0.50%0.25%

​ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง​

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566​Yes
7/14/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market