4/28/2023


ประกาศ

ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
สำหรับกองทุนเปิดเค แพลน 2 และกองทุนเปิดเค แพลน 3

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะขยายระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) และกองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN3) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ยอดซื้อหน่วยลง​ทุน
ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลง​​​ทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)

เดิมใหม่
น้อยกว่า 1 ล้านบาท0.50%0.50%
ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป0.50%0.25%

​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

Yes
4/28/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market