7/6/2021

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้าของกองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ และกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ

​​​​

          

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-In Fee) ของกองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ (K-ASIAX) และกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ (K-US500X) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2564​

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้​องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่  6 กรกฎาคม 2564

Yes
7/6/2021