6/12/2023

ประกาศค่าธรรมเนียมการจัดการ

กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย​

​​​​​

          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก​สิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYD-UI) ดังนี้

​​

​ระยะเวล
​ค่าธรรมเนียมการจัดการ
​(รวม vat 7%)

​วันที่ 13 มิถุนายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
​ยกเว้น
​ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป​
​0.8025% ต่อปี


          ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

​​​​​​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566

Yes
6/12/2023