4/26/2023

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH)

​​​

          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ​
​(รวม vat 7%)
เดิม​ใหม่
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) 0.1070% ต่อปี0.1605% ต่อปี

          ​​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail:​ ka.customer@kasikornasset.com  

 

                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2566​

Yes
4/26/2023