2/19/2021

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

​​

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้


 

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(รวม vat 7%)

เดิม​

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

(ร​วม vat 7%)

ใหม่

​กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A)
0.3745% ต่อปี
0.4280% ต่อปี
​​กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF​)
0.3745% ต่อปี
0.4280% ต่อปี

           การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง​

           ​จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail :  ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

            

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564


Yes
2/19/2021