2/23/2021

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

​​​

          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการปรับลด​ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(รวม vat 7%)

เดิม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(รวม vat 7%)

ใหม่

กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) ​​ 0.4815% ต่อปี0.4280​%​ ต่อปี

          การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง​​

​         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้​องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                 ​   ประกาศ ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564

Yes
2/23/2021