6/24/2020

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)

​​

          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)​ ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการปรับลด​ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 

(Management Fee)

(รวม vat 7%)

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 

(Management Fee)

(รวม vat 7%)


เดิม​ใหม่
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 
(K-TREASURY)
0.3745% ต่อปี0.2675​%​ ต่อปี

          การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้​องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่  24 มิถุนายน 2563