5/25/2021

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

​​​​

          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A (KAB21A) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A (KFF21A) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B (KFF21B) และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C (KFF21C) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการปรับลด​ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(ร้อยละต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับ
จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

(Management Fee)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(ร้อยละต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับ
จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

(Management Fee)​


เดิม​ใหม่
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A (KAB21A) 0.32100.0000
​กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A (KFF21A)
0.3210​0.0000​​
​กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B (KFF21B)
0.3210​0.0000​
​กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C (KFF21C)
​0.3210
0.0000​​

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


          การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้​องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่  25 พฤษภาคม 2564 ​

Yes
5/25/2021