5/8/2023

ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น

​​​

          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น (K-GREAT) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ของมูลค่าซื้อขาย)
เดิม​ใหม่
กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น
(K-GREAT)
1.50%0.50%

          ​​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail:​ ka.customer@kasikornasset.com  

 

                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566​​

Yes
5/8/2023