8/19/2020

​ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจำนวน 4 กองทุน

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ขอแจ้งประกาศวันหยุดทำการของกองทุนเพิ่มเติม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดของประเทศฮ่องกง สำหรับกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

 

                                                      ​1. กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A  (KAB21A)

                                                      2. กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A  (KAB22A)

                                                      3. กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B  (KAB22B)

                                                      4. กองทุนเปิดเค ต​ราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A (KFF21A)

 

​                 ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com              

​                 ​จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563


Yes
8/19/2020