12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้

 

วันที่         18 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         02 เมษายน            วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         06 กันยายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         11 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         25 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

             ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธัน​วาคม 2563


Yes
12/30/2020