8/21/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-ASIACV)

                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค  เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

                                               วันที่ 7 กันยายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
                                               วันที่ 1 ตุลาคม วันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศ
                                               วันที่ 2 ตุลาคม วันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศ
                                               วันที่ 12 ตุลาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
                                               วันที่ 11 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
                                               ​วันที่ 26 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
                                               วันที่ 24 ธันวาคม วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา   
                                               วันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 


​                   ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์  02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
Yes
8/21/2020