5/5/2020

​ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-CCTV) ประจำปี 2563​

                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด    ขอแจ้งประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-CCTV) ดังนี้

วันที่ 5  พฤษภาคม    วันหยุดทำการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
​                       ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการ ผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563Yes
5/5/2020