9/10/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (อัพเดท)

​​

                         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้สำหรับปีพุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่     20 มกราคม            วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
วันที่     24 มกราคม            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่     27 มกราคม            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง  
วันที่     28 มกราคม            วันหยุดทำการของฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน   
วันที่     29 มกราคม            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่     30 มกราคม            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่     31 มกราคม            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่     17 กุมภาพันธ์            วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
วันที่       9 เมษายน            วันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศ    
วันที่     10 เมษายน            วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่     13 เมษายน            วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ฮ่องกง 
วันที่     29 เมษายน            วันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศ
วันที่     30 เมษายน            วันหยุดทำการของฮ่องกง    
วันที่       5 พฤษภาคม    วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่       7 พฤษภาคม    วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์    
วันที่     21 พฤษภาคม    วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก    
วันที่     25 พฤษภาคม    วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่       1 มิถุนายน            วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก    
วันที่     23 มิถุนายน            วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก    
วันที่     25 มิถุนายน            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง   
วันที่     26 มิถุนายน            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่     1 กรกฎาคม            วันหยุดทำการของฮ่องกง    
วันที่     3 กรกฎาคม            วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
วันที่   10 กรกฎาคม            วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์  
วันที่   31 กรกฎาคม            วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์    
วันที่   10 สิงหาคม            วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์    
วันที่     7 กันยายน            วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่     1 ตุลาคม            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง   
วันที่     2 ตุลาคม            วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง   
วันที่     5 ตุลาคม             วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่     6 ตุลาคม             วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่     7 ตุลาคม             วันหยุดทำการของสาธารณรัฐประชาชนจีน    
วันที่     8 ตุลาคม             วันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศ    
วันที่   12 ตุลาคม             วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
วันที่   26 ตุลาคม             วันหยุดทำการของฮ่องกง    
วันที่   11 พฤศจิกายน             วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
วันที่   26 พฤศจิกายน             วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา    
วันที่   24 ธันวาคม             วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่   25 ธันวาคม             วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                     ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
Yes
9/10/2020