12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน และกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2564 ดังนี้

 

วันที่        18 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง

วันที่        02 เมษายน            วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง

วันที่        05 เมษายน            วันหยุดทำการของ ฮ่องกง

วันที่        19 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ฮ่องกง

วันที่        31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        14 มิถุนายน           วันหยุดทำการของ ฮ่องกง

วันที่        01 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ฮ่องกง

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        06 กันยายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        22 กันยายน           วันหยุดทำการของ ฮ่องกง

วันที่        01 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ ฮ่องกง

วันที่        11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        14 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ ฮ่องกง

วันที่        11 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        27 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ฮ่องกง

​                   ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


Yes
12/30/2020