6/21/2021

​ประกาศยกเลิกวันหยุด กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน

​​                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศยกเลิกวันหยุดของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน (K-CHX) สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้


                    วันที่  17 กันยายน  วันหยุดทำการของ กองทุนหลัก K-CHX  


                    ​วันที่  17 ธันวาคม  วันหยุดทำการของ กองทุนหลัก K-CHX

     

​                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564​


Yes
6/21/2021