1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

​                       ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่27 มกราคมวันหยุดทำการของฮ่องกง 
วันที่28 มกราคมวันหยุดทำการของฮ่องกง 
วันที่10 เมษายนวันหยุดทำการของฮ่องกง ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก European Central Bank
วันที่13 เมษายนวันหยุดทำการของฮ่องกง ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก European Central Bank
วันที่30 เมษายนวันหยุดทำการของฮ่องกง 
วันที่21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่1 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่23 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่25 มิถุนายนวันหยุดทำการของฮ่องกง 
วันที่1 กรกฎาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง 
วันที่1 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง 
วันที่2 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง 
วันที่26 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง 
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่25 ธันวาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก European Central Bank
วันที่28 ธันวาคมวันหยุดทำการของกองทุนหลักของ
กองทุน K-EUSMALL 

 

                       ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

Yes
1/2/2020