1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L

​                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L สำหรับปีพุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่2 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่3 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่13 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่20 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่27 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง 
วันที่28 มกราคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่11 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่17 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่24 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น
วันที่20 มีนาคมวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่10 เมษายน

วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

วันที่13 เมษายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก    
วันที่29 เมษายนวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่30 เมษายนวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่5 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่7 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์  
วันที่1 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่23 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่25 มิถุนายนวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่1 กรกฎาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่3 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่23 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่24 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่31 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่10 สิงหาคมวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์  
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่21 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่22 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่1 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่2 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่12 ตุลาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่26 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่3 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่23 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่26 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของกองทุนหลักของกองทุน K-JP ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่25 ธันวาคม

วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง


​                      ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
Yes
1/2/2020