1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M

​                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M สำหรับปีพุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่20 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่27 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง  
วันที่28 มกราคมวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่17 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่10 เมษายน

วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

วันที่13 เมษายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่30 เมษายนวันหยุดทำการของฮ่องกง
วันที่7 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์  
วันที่1 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่23 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่25 มิถุนายนวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่1 กรกฎาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่3 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่31 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่10 สิงหาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่1 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่2 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่12 ตุลาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่26 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่26 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่25 ธันวาคม

วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

​                       ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562          

Yes
1/2/2020