12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ

                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟสำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้

วันที่        18 มกราคม           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง

วันที่        02 เมษายน            วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

วันที่        05 เมษายน            วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        13 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ประเทศสิงคโปร์

วันที่        19 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        31 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        14 มิถุนายน           วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        01 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        20 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ  ประเทศสิงคโปร์

วันที่        09 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ  ประเทศสิงคโปร์

วันที่        06 กันยายน           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        22 กันยายน           วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        01 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        14 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        04 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสิงคโปร์

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        27 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

 

​                   ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


Yes
12/30/2020