1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น

​                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์

แอลโลเคชั่น สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่20 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่17 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่10 เมษายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่13 เมษายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่1 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่23 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่3 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่12 ตุลาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่26 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่25 ธันวาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

                      ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
Yes
1/2/2020