1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน​

​                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุนสำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่
20 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่27 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่17 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่10 เมษายนวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ Xetra ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ 
วันที่13 เมษายนวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ Xetra ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่7 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์  
วันที่1 มิถุนายนวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ Xetra ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก  
วันที่11 มิถุนายนวันหยุดทำการของกองทุนหลักของกองทุน K-HIT   
วันที่23 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่3 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่31 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่10 สิงหาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่12 ตุลาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่26 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ Xetra ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่25 ธันวาคม

วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ Xetra ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์

​                      ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

Yes
1/2/2020