1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

                       ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดียสำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

 

วันที่20 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่17 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่10 เมษายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่3 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่12 ตุลาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่26 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่27 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของกองทุนหลักของกองทุน K-INDX 
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่25 ธันวาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
                       ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562Yes
1/2/2020