12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ออยล์

                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ออยล์ สำหรับปี พุทธศักราช 2564 ดังนี้

 

วันที่        18 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        02 เมษายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        06 กันยายน          วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 ตุลาคม            วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

                  ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


Yes
12/30/2020