12/30/2020

​ประกาศวันหยุดกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible และกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2564 ดังนี้

 

วันที่        02 เมษายน           วันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        13 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        20 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        09 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        04 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

 

                    ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

Yes
12/30/2020