6/4/2021

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยสำหรับปี พุทธศักราช 2564 ดังนี้

 

วันที่        14 มิถุนายน           วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        01 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        06 กันยายน           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        22 กันยายน           วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        01 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        14 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        27 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ  ฮ่องกง

 

​                    ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564


Yes
6/4/2021