12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ​

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่ากองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2564 ดังนี้

 

วันที่        18 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        02 เมษายน           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์

วันที่        05 เมษายน           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        13 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสิงคโปร์

วันที่        24 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        23 มิถุนายน          วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        20 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่        09 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่        06 กันยายน          วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 ตุลาคม            วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        01 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        04 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

Yes
12/30/2020