12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ


                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ สำหรับปีพุทธศักราช 2564  ดังนี้

วันที่        18 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        02 เมษายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        06 กันยายน          วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 ตุลาคม            วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

                ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888​ ​โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563Yes
12/30/2020