2/23/2021

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ

                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้

 

​                  วันที่        02 เมษายน            วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

​                  ​                  ​                  ​        ธนาคารของสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา

​                  วันที่        05 เมษายน            วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ธนาคารของสหราชอาณาจักร

​                  วันที่        13 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

​                  วันที่        24 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

​                  วันที่        31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา

​                  วันที่        23 มิถุนายน           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

​                  วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

​                  วันที่        30 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

​                  วันที่        06 กันยายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

​                  วันที่        11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

​                  วันที่        01 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

​                  วันที่        11 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

​                  วันที่        25 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

​                  วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

​                  วันที่        27 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

​                  ​วันที่        28 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

 

​                  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


Yes
2/23/2021