4/2/2021

​ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 1 กองทุน

                    ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีการประกาศวันหยุดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ สำหรับปีพุทธศักราช 2564 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น

 

​                    บริษัท ขอแจ้งประกาศวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ สำหรับกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

 

1. กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-CCTV)

                                                                                                                                                                                                             

​                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล   โทรศัพท์02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  

 

​                    ​จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                                                  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564


Yes
4/2/2021