1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

​                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อ     การเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่27 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่10 เมษายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสิงคโปร์   
วันที่13 เมษายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่7 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่1 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่23 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่31 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่10 สิงหาคมวันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่25 ธันวาคมวันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสิงคโปร์  

​​                        ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562Yes
1/2/2020