7/14/2020

​ประกาศวันหยุดกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A​

​                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A​ สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

                                 วันที่ 7 กันยายน         วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
                                 วันที่ 1 ตุลาคม         วันหยุดทำการของฮ่องกง  
                                 วันที่ 2 ตุลาคม         วันหยุดทำการของฮ่องกง  
                                 วันที่ 12 ตุลาคม         วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
                                 วันที่ 26 ตุลาคม         วันหยุดทำการของฮ่องกง  
                                 วันที่ 11 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
                                 วันที่ 26 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
                                 วันที่ 24 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
                                 วันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  ฮ่องกง

​                     ​​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563


Yes
7/14/2020