1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

​                        ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่20 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่24 มกราคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
วันที่27 มกราคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
วันที่17 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่10 เมษายนวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่7 พฤษภาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่3 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่31 กรกฎาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
วันที่10 สิงหาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่12 ตุลาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่26 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่25 ธันวาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

                        ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
Yes
1/2/2020