12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ​

                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2564 ดังนี้

วันที่        18 มกราคม           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        02 เมษายน            วันหยุดทำการของ  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        13 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        26 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        31 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        20 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        09 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        06 กันยายน           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        04 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

​                     ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


Yes
12/30/2020