10/21/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

​                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้


วันที่         20 มกราคม           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   

วันที่         27 มกราคม           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง  

วันที่         28 มกราคม           วันหยุดทำการของฮ่องกง   

วันที่         17 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   

วันที่         10 เมษายน           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง 

วันที่         13 เมษายน           วันหยุดทำการของฮ่องกง   

วันที่         30 เมษายน           วันหยุดทำการของฮ่องกง   

วันที่         7 พฤษภาคม         วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   

วันที่         25 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์  

วันที่         25 มิถุนายน          วันหยุดทำการของฮ่องกง   

วันที่         1 กรกฎาคม          วันหยุดทำการของฮ่องกง   

วันที่         3 กรกฎาคม          วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   

วันที่         10 กรกฎาคม        วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ 

วันที่         31 กรกฎาคม        วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   

วันที่         10 สิงหาคม          วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   

วันที่         7 กันยายน            วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   

วันที่         1 ตุลาคม              วันหยุดทำการของฮ่องกง   

วันที่         2 ตุลาคม              วันหยุดทำการของฮ่องกง   

วันที่         26 ตุลาคม            วันหยุดทำการของฮ่องกง   

วันที่         11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   

วันที่         26 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   

วันที่         24 ธันวาคม          วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   

วันที่         25 ธันวาคม          วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง 

​                     ท่นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์  02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563


Yes
10/21/2020