1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL)

​​

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ออยล์ สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

 

วันที่20 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่17 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่10 เมษายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่3 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่12 ตุลาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่26 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่25 ธันวาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   ​

 

                ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์  02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562Yes
1/2/2020