1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ​

​                          ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่ 24 มกราคมวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่ 27 มกราคมวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่ 10 เมษายนวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่ 7 พฤษภาคมวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่ 25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่ 31 กรกฎาคมวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่ 10 สิงหาคมวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่ 24 ธันวาคมวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่ 25 ธันวาคมวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

                          ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
Yes
1/2/2020