12/25/2019

​ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจำนวน 4 กองทุน

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งประกาศวันหยุดทำการของกองทุนเพิ่มเติม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดของกองทุนหลัก  สำหรับกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ (K-GB)​

2. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH)

3. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH))

4. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF)

 

         ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com              

         ​จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562​Yes
12/25/2019