1/8/2019

​ประกาศการปรับปรุงข้อมูลดัชนีชี้วัด (Benchmark) กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (K-AEC)

​​

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (“กองทุน K-AEC")  ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน K-AEC เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดัชนีชี้วัดเดิมดัชนีชี้วัดใหม่
ดัชนี MSCI South East Asia ex Singapore Net TR Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนดัชนี MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total return) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน​

             ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                               ประกาศ  ณ วันที่ 8 มกราคม 2562Yes
1/8/2019