5/12/2023

ประกาศเสนอขายและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

​​​
               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHY-UI) จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2567

               หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.comบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566​

Yes
5/12/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market