6/12/2023

ประกาศ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า

​​​​
               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้ากองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-CCTV-A(A)) ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566

               ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566​​​

Yes
6/12/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market