9/4/2018

​ประกาศเปลี่ยนแปลงตลาดซื้อขายกองทุนหลักของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

​​​

ประกาศ
เปลี่ยนแปลงตลาดซื้อขายกองทุนหลักของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย  จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน (K-EUSMALL) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบว่า Invesco Ltd. ผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน
K-EUSMALL ลงทุน ได้แจ้งรวมกองทุนดัง กล่าวเข้ากับกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก มีผลทำให้กองทุนหลักของ K-EUSMALL มีการเปลี่ยนแปลงตลาดซื้อขาย 
จากประเทศไอร์แลนด์ เป็น ประเทศลักเซมเบิร์ก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน

                    ทั้งนี้ กองทุนหลักประกาศหยุดทำการซื้อขายระหว่างวันที่  5 – 7 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการรวมกองทุนในวันที่ 7 กันยายน 2561 ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงกำหนดให้
วันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 เป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน K-EUSMALL โดยจะเปิดให้ซื้อขายกองทุน K-EUSMALL อีกครั้งในวันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 6733888
โทรสาร 02 6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 ประกาศ  ณ วันที่ 4 กันยายน 2561​

Yes
9/4/2018
5!วันหยุดกองทุน!Trading Holidays!market