9/28/2018

ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน(K-EUSMALL) อัพเดทล่าสุด

​​​

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน (K-EUSMALL) สำหรับปี พุทธศักราช 2561 ดังนี้

 

วันที่30 มีนาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศไอร์แลนด์ และ European Central Bank
วันที่02 เมษายนวันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศไอร์แลนด์ และ European Central Bank
วันที่05 เมษายนวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่07 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์  
วันที่09 พฤษภาคมวันหยุดทำการของ European Central Bank  
วันที่10 พฤษภาคมวันหยุดทำการของ European Central Bank  
วันที่21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของ European Central Bank  
วันที่22 พฤษภาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่31 พฤษภาคมวันหยุดทำการของ European Central Bank  
วันที่04 มิถุนายนวันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์  
วันที่18 มิถุนายนวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่02 กรกฎาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่06 สิงหาคมวันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์  
วันที่5 กันยายนวันหยุดทำการของกองทุนหลัก  
วันที่6 กันยายนวันหยุดทำการของกองทุนหลัก  
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของกองทุนหลัก  
วันที่25 กันยายนวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่01 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่03 ตุลาคมวันหยุดทำการของ European Central Bank  
วันที่17 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่01 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของ European Central Bank และประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก และ European Central Bank 
วันที่25 ธันวาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศลักเซมเบิร์กและ European Central Bank
วันที่26 ธันวาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศลักเซมเบิร์กและ European Central Bank​

              ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  

          

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

​ 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561Yes
9/28/2018