3/22/2022

ประกาศเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 

และ​กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ​

​ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) และกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) เพื่อแบ่งชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการขอแจ้งการเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนผู้ลงทุนสถาบันพิเศษของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

กองทุนการเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-FIXED-Z)

สำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ รวมถึงผู้ลงทุนนิติบุค​คลหรือสถาบันอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุนและสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

 

เสนอขายตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-FIXED-Z) ของวันที่ 29 มีนาคม 2565 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXED-A) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-CBOND-Z)

สำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ รวมถึงผู้ลงทุนนิติบุคคลหรือสถาบันอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุนและสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

 

เสนอขายตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ (K-CBOND-Z) ของวันที่ 29 มีนาคม 2565 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-CBOND-A) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

Yes
3/22/2022