1/24/2023

​ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

​​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยมี​รายละเอียดดังนี้

​​
​ยอดซื้อหน่วยลงทุน
​ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ของมูลค่าซื้อขาย)​
​เดิม
ใหม่​
​น้อยกว่า 1 ล้านบาท
​​1.50%
1.00%
​ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป
1.50%
​0.50%

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24​ มกราคม 2566​​

Yes
1/24/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market