8/11/2020

​ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปี 2563 ของ กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ( K-GINCOME-A(R) )

                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ( K-GINCOME-A(R) )  ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของบมจ.ธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารอื่นๆ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน โดยมีกำหนดการตามตารางดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(Auto redemption date)

วันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ

(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (บาทต่อหน่วย)
วันที่ 9 มกราคม 2563
วันที่ 15 มกราคม 25630.0371
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 25630.0378
วันที่ 11 มีนาคม 2563
วันที่ 17 มีนาคม 25630.0398
วันที่ 9 เมษายน 2563
วันที่ 16 เมษายน 25630.0375
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 25630.0355
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
วันที่ 16 มิถุนายน 25630.0358
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 25630.0362
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 25630.0370
วันที่ 10 กันยายน 2563
วันที่ 16 กันยายน 2563n/a
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563n/a
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563n/a
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2563n/a​

 

*สำหรับกรณีธนาคารอื่นๆ บริษัทจะนำฝากในรูปแบบเช็ค

*การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

*ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน / สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto redemption date) จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

​                  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563Yes
8/11/2020